Werkwijze

Aanmelding:

Je kunt me mailen of bellen met een verzoek tot contact. Ik plan vervolgens een belafspraak met je in en naar aanleiding van een eerste telefoongesprek zal ik de inschatting maken of een intake bij mij een volgende juiste stap is. Zo niet, dan denk ik met je mee over een voor jou betere vervolgstap elders.

Intake:

De intake bestaat doorgaans uit een actief gezamenlijk onderzoek. Ik probeer daarbij zicht te krijgen op de aard van je moeilijkheden, in te schatten wat je wilt bereiken en wat hierbij het beste kan helpen. Aan het einde van de intake bespreken we de conclusies. Een DSM 5 diagnose (indien van toepassing) en het bepalen van de zorgzwaarte vallen hier ook onder. Indien een behandeling binnen de praktijk niet passend is, worden mogelijkheden elders besproken. De verwijzer wordt van de conclusies, gepleegde diagnostiek en het behandeladvies op de hoogte gesteld, tenzij je aangeeft hier geen toestemming voor te verlenen.

Gedurende deze fase kan je zelf ook aanvoelen of je je voldoende goed en op je gemak voelt bij mij en of je met mij verder wilt werken.

Behandeling:

Naar aanleiding van de intake bepalen we samen de behandeldoelen en stellen een behandelplan op. We spreken af hoe vaak en op welke momenten we elkaar zullen ontmoeten. De sessies duren 45 minuten. Ook vertel ik je hoe ik omga met praktische zaken zoals betaling, gemiste afspraken, vakantieperiodes en vertrouwelijkheid (beroepsgeheim).

De primair gebruikte behandelmethodiek is gestoeld op de psychoanalytische (deel)theorieën/denkkaders. Indien nodig zal ik technieken gebruiken uit de EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) , MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) en de cognitieve gedragstherapie.

De duur van de behandeling verschilt van persoon tot persoon. Sommigen zijn binnen een jaar geholpen, bij anderen kost het meer tijd. Ook verschilt het effect van de behandeling per persoon. Het is belangrijk dat de persoon die zich aanmeldt, zijn of haar probleem kan bezien als iets van hem of haar, dat hij/zij zich hiervoor verantwoordelijk voelt en eraan wil werken.

Ik werk niet met een wachtlijst; na de intake en een passende indicatiestelling kunnen we aansluitend met de behandeling starten.

Voor de intake en behandeling is een verwijsbrief nodig voor de Specialistische GGz. In deze brief staat:

– dat je verwezen wordt voor een behandeling naar de Specialistische GGz
– je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adres, woonplaats)
– je BSN
– omschrijving van (het vermoeden van) een in de DSM 5 genoemde psychische stoornis
– de brief moet voorzien zijn van een handtekening en/of praktijkstempel
– naam en functie van de verwijzer
– AGB-code verwijzer

Bij aanvang en gedurende de behandeling zal ik je vragen om online een aantal vragenlijsten in te vullen. Hiervoor gebruik ik de dienst Embloom; zij bieden digitale instrumenten ten behoeve van de effectmeting van de geboden behandeling.

Als je een klacht hebt, laat het dan zo snel mogelijk aan me weten. Ik zal mijn best doen om hier samen met jou weer uit te komen. Mocht je dit niet willen dan kan je contact opnemen met de klachtencommissie van de LVPP. Ik ben aangesloten bij deze beroepsvereniging.