Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder:

Naam regiebehandelaar: Carin Classens
BIG-registraties: 19912698216
Overige kwalificaties: Gz-psycholoog, BIGnr.: 19912698225 

Basisopleiding: Klinische psychologie
AGB-code persoonlijk: 94009975 

Praktijk informatie: 

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: 

Carin Classens | Praktijk voor psychotherapie 

E-mailadres: info@psychotherapie-classens.nl
KvK nummer: 50509128
Website: www.psychotherapie-classens.nl 

AGB-code praktijk: 94058186 

2. Biedt zorg aan in 

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over. 

2a. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk:

De gespecialiseerde-ggz 

2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A en B.

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod 

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): 

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: 

Problemen met het zelfbeeld, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, (complex) trauma, angst en depressie, levensfase gerelateerde problemen, hechtingsproblemen, identiteitsproblemen, existentiële /zingevingsproblematiek. 

Ik bied in mijn praktijk psychoanalytische / psychodynamische psychotherapie aan voor (jong) volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Indien nodig gevoegd EMDR. 

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht: 

Overige kindertijd, Depressie, Angst, Persoonlijkheid 

4. Samenstelling van de praktijk 

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden: 

Indicerend regiebehandelaar 1 

Naam: Carin Classens BIG-registratienummer: 19912698216 

Coördinerend regiebehandelaar 1 

Naam: Carin Classens BIG-registratienummer: 19912698216 

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk 
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder: 

Huisartsenpraktijk(en), collega-psychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen 

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Evelien Bruijn, BIGnr.: 19914017825
Floortje Mila Kersten BIGnr.: 19065294316

Max Kloosterman BIGnr.: 89917881425 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Consultatie, intervisie, samenwerking, op- en afschaling. 

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen buiten mijn werktijden terecht bij hun huisarts en de hieraan verbonden huisartsenpost. Zij zullen indien nodig, de crisisdienst consulteren. 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? 

Nee, omdat: ik deze afspraken zal maken met de crisisdienst op het moment dat een crisis-gevoelige patiënt (die bij mij in behandeling is) dit behoeft. 

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: 

Hanni Katerberg, Leontien Simis, Susan Wever, Marielle van der Lelie 

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: 

Er vinden maandelijkse bijeenkomsten van mijn intervisiegroepen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gewerkt met een agenda, aanwezigheidslijst en verslaglegging. De onderwerpen die besproken worden betreffen de reflecties op:
  werk, opleiding, praktijkvoering 

  • startende, lopende en (be-)eind(igen)de behandelingen 
  • onze intervisie, afspraken e.d. 
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg 

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee 

7. Behandeltarieven: 

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. 

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.psychotherapie-classens.nl 

8. Kwaliteitswaarborg 

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
-Intervisie
-Visitatie 

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.psychotherapie-classens.nl 

9. Klachten- en geschillenregeling 

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Patiënten kunnen altijd terecht bij mij met hun klachten als ook bij: 

een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. 

Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. 

Link naar website: 

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/ 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Naam vervangend behandelaar:
Evelien Bruijn, psychotherapeut, BIGnr.: 19914017825 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 
11. Wachttijd voor intake en behandeling 

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychotherapie-classens.nl 

12. Aanmelding en intake 
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Ik ontvang alle aanmeldingen, waarna ik telefonisch contact opneem met de pt. voor een eerste overleg. Indien passend, plan ik een intake in op grond waarvan we zullen beslissen of er een behandeling gestart gaat worden. 

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja 

13. Behandeling 
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja 

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja 

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Na de intake en het adviesgesprek evalueer ik de voortgang van de behandeling regelmatig samen met patiënten. Dit gebeurt minimaal 1 keer per jaar, en vaker indien er sprake is van stagnatie gedurende de behandeling. In samenspraak met patiënt worden er – indien nodig – wijzigingen of aanvullingen aangebracht in het behandelplan. 

Op verzoek en indien passend/gewenst nodig ik de naasten van patiënt uit. 

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De zorgvraag wordt getypeerd met behulp van de HONOS+.
De voortgang van de behandeling wordt met de pt. besproken, hiervoor wordt ROM (Routine Outcome Monitoring/Measurement) gebruikt. 

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

De eerste evaluatie geschiedt een half jaar na aanvang behandeling, vervolgens zal de evaluatie jaarlijks plaatsvinden. 

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): 

Via de ROM (gebruik van gevalideerde vragenlijsten) en mondeling. 

14. Afsluiting/nazorg 
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja 

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja 

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja 

15. Omgang met patientgegevens 
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja 

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): 

Ja 

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja 

III. Ondertekening 

Naam: Carin Classens Plaats: Amsterdam Datum: 25-07-2022 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja